Kirjoitelmatyyppejä

Kirjoitelmat voidaan luokitella monella eri tavalla. Tässä eräitä malleja:

1. KIRJE

EPÄVIRALLINEN KIRJE

Päiväys tulee perinteisesti oikeaan yläkulmaan. Ehdottomasti pitää olla joku alkutervehdys (Dear Peter,) ja aloituskommentti (esim. Thank you so much for your very funny letter.) Kirje tulee myös lopettaa asianmukaisesti (esim. Best wishes to your lovely wife.) ja ennen nimeä laitetaan vielä joku tervehdys (esim. Yours, Kate / All the Best, Peter / Love, Kitty) Tyyli on korrektia puhekieltä. You-pronominia ei kirjoiteta isolla kunnioituksen merkiksi kuten joskus suomessa.

VIRALLINEN KIRJE

Kirjoittajan osoite tulee päiväyksen yläpuolelle. Vastaanottaja ja hänen osoitteensa tulee vasempaan reunaan, alemmas kuin päiväys.

Tervehdys on kunnioittava (esim. Dear Sir, / Dear Ms Peters). Lopputervehdys voi olla muotoa Yours faithfully, / Yours sincerely, (henkilöt ovat tavanneet tai tervehdyksessä on nimi). Lopputervehdyksen alle tulee omakätinen allekirjoitus. Sen alle puolestaan nimen selvennys ja esim. asema yrityksessä (Heikki Happonen    manager)

Tyyli on kohteliasta ja muodollista, ei käytetä lyhenteitä eikä puhekielen ilmaisuja. Ensimmäisessä kappaleessa selitetään kirjoittamisen syy. Lopetukseen laitetaan esim. kohtelias pyyntö asian hoitamiseksi. (esim. I would be very pleased if you could send me the application form as soon as possible.)

YLEISÖNOSASTOKIRJOITUS

                                                                                 February 2nd, 2012

To the Editor

The Times

88 Sunny Street

London

Dear Sir,

xxxxxx

Merry Widow (Ms)

Bedfordshire

2. PUHE

Kirjoitelmana puhe simuloi oikeaa puhetta. Pyri siihen, että kirjoituksesi toimisi aidossa tilanteessa ja sopisi luontevasti pidettäväksi. Tehtävänä voi olla TILANNEPUHE (esim. onnittelupuhe) tai ALUSTUS/ESITELMÄ (esim. edustat jotain järjestöä ja kerrot koululaisille toiminnastanne).

Mieti ennen kirjoittamista tarkasti, mistä sinun pitää ”puhua” ja kenelle ”puhut” ja missä tilanteessa ”puhut”. Kohderyhmä ja tilanne määrittävät tyylin, jota sinun tulee käyttää. Et voi tehdä samanlaista esitystä 14-vuotiaille peruskoululaisille ja 90-vuotiaille sotaveteraaneille.

Yhteistä kaikille puheille on, että sinun tulee TERVEHTIÄ yleisöä ihan ensimmäiseksi, esim. Good morning, ladies and gentlemen! / Good afternoon everybody! / Guest of honour Ms X… / Dear friends and family!

Seuraavaksi toteat, miksi olet heille puhumassa, esim. My purpose today is to introduce our new product… / It is my great pleasure to speak on behalf of the entire family and congratulate dear Grandmom on her 80th birthday. / I’m going to talk to you about… / Welcome to the…hosted by…

Seuraavaksi voi olla aihetta antaa yleisölle ohjeita, esim. Please feel free to interrupt me if you have any questions. / I’ll try to answer any of your questions after the presentation.’

Kun kirjoitat puheen varsinaisen sisällön, pidä mielessä muutama perusasia: Ole innostunut aiheestasi ja tilanteesta. Ole ystävällinen ja kunnioittava. Esitelmässä tiivistä aina välillä, mitä sanoit ja mitä kerrot seuraavaksi.

Puheen lopuksi kerro yleisölle, että aiot kohta lopettaa, esim. In conclusion,… / I’d like to sum up now… / Finally, let me say…

Ihan viimeiseksi aina – aina – muista kiittää yleisöäsi, esim. Thank you for your attention. / Thank you all, and once again, congratulations Granny!

Esitelmän jälkeen voi vielä pyytää kysymyksiä yleisöltä, esim. Are there any questions? / Now I’ll try to answer any questions you may have.

Tässä vielä lisää työkaluja puheen / esitelmän laatimiseen:

Aloittaminen: I’d like to start by… / First of all, I’ll… / Starting with…

Siirtyminen aiheesta toiseen: I’ve now told you about… / So much for… / Now we’ll move on to… / Next…

Teeman analysointi: Where does that lead us? / Let’s consider this in more detail.

Esimerkkien esittäminen: For example, … / As an illustration…

Yhteenveto ja päätäntä: In conclusion,… / Right, let’s sum up, shall we? / Finally, if I can just sum up…

Järjestely: Firstly…secondly…lastly… / First of all…then…next…finally… / To start with…later…to finish up…

HARJOITTELE: Kirjoita puhe yhdestä tai useammasta annetusta aiheesta.

1. A speech. You are selling an item at an auction. Write a speech to give to the potential buyers, praising your item so as to attract a high bid.

2. Tattoos/Piercing. Write a speech that you will give at school for / against tattoos or piercing.

3. Speech. You have been asked to give a short speech to an international group. The aim is to get new members or supporters for a charitable organization such as The Red Cross, Amnesty International or UNICEF. Write this speech.

4. Welcome speech. A party of educational experts from all over Europe has come to visit your school to investigate why your school’s exam results are considerably higher than the European average. You have been asked to make a speech to welcome them. Your principal has said that she would prefer a humorous speech, in which you could, for example, make some of your own suggestions about the reasons for you school’s academic success. Write that speech.

5. The next Olympics. Write a speech in which you, as a representative of the International Olympic committee, announce which city will host the next Olympic Games. Remember to mention the reasons for the decision.

3. OHJATTU KIRJOITELMA

VUOROPUHELU

HARJOITTELE: KIRJOITA DIALOGI YDINVOIMAN VASTUSTAJAN JA PUOLUSTAJAN VÄLILLE.

TEKSTIN KOMMENTOINTI

HARJOITTELE: KOMMENTOI VIIMEKSI LUKEMAASI KIRJAA /KATSOMAASI ELOKUVAA

SELOSTUS

HARJOITTELE: KIRJOITA PÄIVÄKIRJAA ”A day in my life”

4. VAPAA KIRJOITELMA

KERTOVA / KUVAILEVA KIRJOITELMA

Kertova aine on aika yksinkertainen kirjoitettava. Suurena vaarana on kuitenkin se, että tekstikin on yksinkertainen, suorastaan pelkkä tylsä luettelo. Valitse tietoisesti adjektiiveja ja verbejä, jotka luovan ”kuvan” lukijalle. Älä keskity esim. ulkoisiin, näkyviin ominaisuuksiin vaan kerro, esim. mitä kuvailemasi henkilö arvostaa tai inhoaa, miltä kuvailemassasi paikassa tuoksuu ja mitä siellä kuuluu, miltä kuvaamasi prosessin eri vaiheiden tekeminen tuntuu…

HARJOITTELE: PARANTELE KIRJOITUSTA

My room

I live in a big house. My room is upstairs. It is very big but quite comfortable. I have a desk, a bed and a chair in my room. On my bed I have a big pillow and a blue bed spread. The lamp is also blue. I have a lot of papers and books on my desk. The chair is quite old but I like it. It is blue too. The walls are white and I have some posters on them. I live alone in my room but my little brother comes in very often. He likes my room too. I have a pretty rug on the floor. It has white and blue stripes. I like my room very much.

HARJOITUS: KIRJOITA KUVAUS OTSIKOLLA My best friend

2. POHDISKELEVA (ARGUMENTOIVA) KIRJOITELMA

Aiheena on jokin kysymys, jota tulee pohtia monipuolisesti. Usein on hyvä tehdä jäsentely vastakkainasettelulla ”for – against”, ”good – bad”. Tämä kirjoitelmatyyppi edellyttää kirjoittajalta tietoa aiheesta, tarpeeksi laajaa sanastoa ja loogista esitystapaa.

Työkaluja:

PUOLESTA JA VASTAAN:

Supporters of animal testing… / Opponents of animal testing…

Proponents of privat car use… / Those who criticise private car use…

Those in favour of same-gender marriages… / Those against same-gender marriages…

Defenders of advertising on TV… / Objectors of advertising for children…

Päätännässä kannattaa usein vielä arvioida molempia näkökantoja ja antaa oma loppupäätelmänsä.

All things considered, I find animal testing… / To conclude, my view on same-gender marriages… / All in all, advertising on TV… / Finally, I must say that private car use…

Joukko verbejä antaa hyvät mahdollisuudet mielipiteensä ilmaisuun:

argue (to five the reasons for your opinion, idea of belief)

claim (to say that something is true or is a fact, although you cannot prove it and other people might not believe it)

suppose (to think that something is likely to be true)

assert (to say that something is certainly true or to do something to show that you have power)

consider to be (an opinion or decision that someone has reached after a long thought)

regard as (to consider or have an opinion about something or someone)

insist (to state or demand forcefully, especially despite opposition)

suggest (to mention an idea, possibly plan or action for other people to consider)

point out (to tell someone about some information, often because you believe they are not aware of it or have forgotten it)

state (to say or write something, especially clearly and carefully)

HARJOITUS: TUTKI ALLAOLEVAA KIRJOITELMAA. MITÄ SIINÄ ON HYVÄÄ/HUONOA?

Nature vs. Nurture   (source: http://www.123helpme.com/view.asp?id=13465)

There has always been a large controversy over whether inherited genes or the environment influences and effects our personality, development, behavior, intelligence and ability.  This controversy is most often recognized as the nature verses nurture conflict.  Some people believe that it is strictly genes that effect our ways of life, others believe that it is the environment that effects us, and some believe that both of these influence our behavior.  Either way, social scientists have been struggling for centuries deciding whether our personalities are born or made.  Tests are done often on identical 
twins that were separated to see how they are each influenced by their separate environments. 

In the past twenty years, it has been discovered that there is a genetic component to every human trait and behavior.  However, genetic influence on traits and behavior is partial because genetics account on average for half of the variation of most traits.  Urie Bronfrenbrenner, who studies genetics, said, ”It is not nature vs. nurture, but the interaction of nature and nurture that drives development.”  Researchers are finding that the balance between genetic and environmental influences for certain traits change as people get older.  Also, people may react to us in a certain way because of a genetically influenced personality and, we may choose certain experiences because they fit best with our instinctive preferences.  This means that our experiences may be influenced by our genetic tendencies.  One way researchers study the development of traits and behaviors is by measuring the influence of genetics through out ones life span, and it is found to be that the genetic influence on certain trait increase as people age.  A research 
was done to see whether a trait would show up in a child if it was environmentally influenced or genetically influenced.  A child was given more negative attention than another was, and it increased the chances of the child having depressive symptoms and anti-social behavior.  But these symptoms disappeared when accounted for genetic influences and how parents treat their children. 

There are three types of gene/environment relations.  The first one is called a passive correlation.  It is to be explained as, for example, if a musical ability was genetic, and a child was passed a musical ability trait, than the child would most likely have musically inclined parents.  Their parents then would provide them with the genes and environment to promote the development of that ability.  The second one is called evocative.  This happens when genetically distinct people evoke different reactions from peers and parents and others.  And the third association is called an active correlation.  This is when people actively select experiences that fit with their genetically influenced preferences.  This doesn’t mean that there are no environmental influences on behavior, because, for example, it is found to be that a loss of a parent during childhood promotes alcoholism in women.  It is also shown that genetics play a big role in influencing people within society.  Leadership is a big quality that everyone has and there is a wide range of variations.  Heritability is what researchers call ’the degree to which behavioral variations within a population can be accounted for by genes.’  Heritability is what is found to make up a lot of one’s personality.  For quite some time scientists have been trying to draw a line between heredity and leadership also.  There is no single leadership personality.  Even intelligence can only go so far with leadership.  It also involves how people make decisions, and how they give and carry out rules, how they are involved with a group, and how they inspire and respect others.  The list of characteristics is endless. 

Although genes seem to play as a map for a person’s life, researchers caution that genes act only as an influence.  Anyone who has enough will or a strong enough experience could effect the way they act or react for the rest of their life.  In other words, if an environmental background is changed, the amount of variation that is due to genetics can change. 

In conclusion, it is safe to say that the role of genetics and the environment equalize people’s traits and behavior.  You cannot blame either one because without one, the other would not be activated.  Genes effect a lot of your personality and behavior but the environment mutates and molds the way people are going to act.  This will always be an ongoing controversy because it is nearly impossible to pin point accurately where the role of genes and the environment steps in.

HARJOITUS: KIRJOITA AINE OTSIKOLLA Is death penalty acceptable?

3. ABSTRAKTI AINE

Tässä kirjoitelmassa voi olla piirteitä kuvauksesta ja pohdinnasta. Tämä vaatii onnistuakseen yleensä persoonallisuutta ettei se pursua latteuksia.

HARJOITUS: KIRJOITA AINE OTSIKOLLA Love conquers all

Yksi vastaus artikkeliin: Kirjoitelmatyyppejä

  1. Paluuviite: We need to help - Page 16467 - Club Penguin Cheats Forum

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s